KOMUNIKAT

Administratorem systemu monitoringu jest Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu z siedzibą ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. Kielc X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127424.

1) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
2) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Banku;
3) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni (do 3 miesięcy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!