Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu informuje, że od dnia 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony ( Ustawa z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości).

W przypadku gdy Klient dokona zastrzeżenia swojego numeru PESEL, nie będzie można za jego pomocą wziąć kredytu, kupić czegoś na raty, wnioskować o duplikat karty SIM czy załatwić niektórych spraw u notariusza. Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpieczy Klienta przed jego nieuprawnionym użyciem.

Pomimo zastrzeżenia numeru PESEL Klient nadal może z niego korzystać, w tym załatwiać sprawy w urzędach, u lekarza, w aptece.

Numer PESEL można zastrzec:

-w aplikacji mObywatel;

-w serwisie gov.pl;

-za pomocą profilu zaufanego w urzędzie gminy.

 

W każdym momencie można cofnąć zastrzeżenie, czego można dokonać za pomocą sposobów w jaki zastrzeżono PESEL.

Bank będzie sprawdzał, czy PESEL Klienta jest zastrzeżony w następujących sytuacjach:

-przy zawieraniu nowej umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;

-przy zawieraniu nowej umowy kredytu lub pożyczki;

-przy zmianie warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia;

-kiedy Klient będzie wypłacać w placówce gotówkę w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd (nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów).

W związku z powyższym w przypadku chęci dokonania powyższych czynności w banku, Klient musi dokonać cofnięcia zastrzeżenia.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!