logowanie 3

Planet Plus

PlanetPlus baner GBPS 800x600 2

Bankomaty BPS

 

mapa ATM1Korzystaj z bankomatów BPS w całej Polsce. Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.

Gwarantowanie środków pieniężnych BFG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( t.jedn.  Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 711).

 

Wysokość gwarancji
Kwota depozytów nieprzekraczających równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych w tym jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.


Ochronie nie podlegają depozyty:

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI,  podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe,
  • kadry zarządzającej bankiem, członków zarządu i rady nadzorczej banku.


Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących,oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

 

Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Do obliczania stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

Termin wypłaty środków gwarantowanych
W przypadku ewentualnego spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowienia Zarządu Komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, wypłata środków gwarantowanych przez BFG powinna być dokonana nie później niż w ciągu 20 dni liczonych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o ile nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające BFG wypłaty środków w tym terminie. Deponenci będą mogli zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG do 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym terminie przedawniają się roszczenia z tytułu gwarancji.

 

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych
Środki gwarantowane wypłacane są przez Zarząd Komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

 

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny:
strona internetowa www.bfg.pl 
bezpłatna infolinia: 0-800 56 93 4

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.