logowanie 3

Planet Plus

PlanetPlus baner GBPS 800x600 2

Bankomaty BPS

 

mapa ATM1Korzystaj z bankomatów BPS w całej Polsce. Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.

MONITORING

KOMUNIKAT

 

Administratorem systemu monitoringu jest Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu z siedzibą ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. Kielc X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127424.


1) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
2) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Banku;
3) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni (do 3 miesięcy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w      Wodzisławiu z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330      Wodzisław.
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu jest      pracownik dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia      działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy      dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem      umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego,      w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z      przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy -      Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z      Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość      elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz      innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe,      dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów      i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione      oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków      Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych      wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do      momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych      lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych      wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu      terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności      terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy –      Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa      powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania,      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem      uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości      oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,      Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana,      przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o      profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o      zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach      takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych      podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i      realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją      niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez      Bank.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu      obsługi wniosku.
 14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z      pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych      pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Jednoczesnie w związku z zapisami w/w rozporządzenia Bank Spółdzielczy informuje o zasadach rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu udostepniając Wniosek realizacji praw klienta, który można pobrać Tutaj.

 

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu

 

Klient indywidualny, Klient instytucjonalny, klient ubezpieczeniowy Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje klienta
   listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  3.    w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (www.wodzislawbs.pl/index.php/rodo-prawa-klienta) lub w Banku. Wniosek klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Banku.
 5. Bank obsługuje wniosek klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Banku (pracownik Banku w tym celu przesyła zeskanowany wniosek klienta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).
 6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
 7. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja
  o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 8. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 10. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego
  w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem),Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie
  i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 11. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Banku lub
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Informacja

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

 

1. Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2020

 

1. Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

2. Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2019

 

1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

 

2. Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

2. Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2018

 

1. Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a Prawo bankowe

 

2. Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2017

 

1. Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

2. Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2016

 

1. Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

2. Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2015

 

1. Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

 

Euro-fatca

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju                  – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

 1. 1)Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia
 2. 2)Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również naportalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. 1.Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 1. 2.Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 1. 3.Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

 1. 4.Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 1. 5.Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 1. 1)imię i nazwisko;
 2. 2)aktualny adres zamieszkania;
 3. 3)miejscowość i kraj urodzenia; 
 4. 4)data urodzenia; 
 5. 5)kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 6. 6)numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 1. 1)nazwa;
 2. 2)aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 3. 3)kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 
 4. 4)status podmiotu;
 5. 5)dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
 6. 6)numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 7. 6.Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 1. 7.Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Wodzisławiu ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 1. 8.Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 1. 9.Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie ………….. a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

 1. 1)saldo rachunku lub wartość;
 2. 2)łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
 3. 10.Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 1. 1.CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

 1. 2.Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

 1. 3.Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

 1. 4.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 1. 5.Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w …………. nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

 1. 6.TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

 1. 7.Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

 1. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 1. 1)dywidendy
 2. 2)
 3. 3)dochód równoważny z odsetkami
 4. 4)
  1. 5)ubezpieczenia rentowe
  2. 6)nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
  3. 7)nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
  4. 8)nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
  5. 9)dochód netto ze swapów
  6. 10)kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. 9.Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

 1. 10.Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

Historia Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

Początków współczesnego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, należy upatrywać w roku 1911 gdy powstaje Towarzystwo Kredytowe w Nawarzycach oraz w 1912 kiedy to powstało Towarzystwo Kredytowe w Wodzisławiu.

 

Po raz pierwszy użyto w nazwy: „Bank Spółdzielczy” dopiero w 1928 roku gdy z inicjatywy kupców i rzemieślników żydowskich powstaje „Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Spółdzielnia z o.o.”. Lata kryzysu ograniczały jednak jego normalną działalność. Po II wojnie, gdy zmieniono Statut Banku oraz przywrócono samorządny charakter Banku, nastąpił rozkwit działalności Banku. Jednak sytuacja w kraju po 1980 roku oraz pierwsze lata przeobrażeń ustrojowych w Polsce były okresem pogłębiającego się kryzysu, co szczególnie odbijało się na rolnictwie, a tym samym na kondycji Banków Spółdzielczych. Początek XXI wieku przynosi duże zmiany w tym zmianę najważniejszą dotyczącą zrzeszenia w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

 

Koniec pierwszej dekady nowego milenium, a szczególnie rok 2008 był tym, w którym cały świat pogrążył się w recesji gospodarczej, co nie pozostało bez wpływu na nasz Bank. Mimo niekorzystnych warunków gospodarczych kraju udało się odsunąć widmo przejęcia naszego Banku przez inną jednostkę.

 

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu po dziś dzień działa z Zrzeszeniu BPS S.A., zachowując jednocześnie samodzielny charakter jednostki. Dostarcza uniwersalnych oraz nowoczesnych usług finansowych skierowanych do osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, stowarzyszeń, szkół oraz jednostek sektora budżetowego z terenu gminy Wodzisław.

 

Najważniejsze daty w historii Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu:

 • 1911r. –powstanie Towarzystwa Kredytowego w Nawarzycach;
 • 1912r. –powstanie Towarzystwa Kredytowego w Wodzisławiu;
 • 1926r.-przekazanie majątku likwidowanego Towarzystwa Kredytowego w Nawarzycach Kasie Spółdzielczej w Wodzisławiu;
 • 1928r.-powstaje Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Spółdzielnia z o.o.”;
 • 1947-1948r. –wznowienie po II wojnie światowej działalności Kasy Spółdzielczej w Nawarzycach oraz Kasy Spółdzielczej w Wodzisławiu;
 • 1950r.-w wyniku połączenia Kasy Spółdzielczej w Wodzisławiu i w Nawarzycach powstaje „Gminna Kasa Spółdzielcza w Wodzisławiu”;
 • 1953r.-przejęcie nadzoru na Gminną Kasa Spółdzielczą w Wodzisławiu przez Bank Rolny;
 • 1956r. –przywrócono samorządny charakter Kasie Spółdzielczej w Wodzisławiu;
 • 1961r.-powrócono do poprzedniego nazewnictwa na Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu;
 • 1966r.-uruchomienie Punktu Kasowego w Nawarzycach, który przekształcono na Filię Banku, której kierownikiem zostaje Kazimierz Suliga;
 • 1968r.-kierownikiem Banku zostaje Władysław Zawadzki;
 • 1986 r.-Jubileusz 75-lecia istnienia Banku;
 • 1990r.-Dyrektorem Banku zostaje Pani Zofia Nowakowska;
 • 1993r.-Dyrektorem i Zastępcą Prezesa zostaje Pan Stanisław Liburski;
 • 1995r.-stanowisko Prezesa Banku obejmuje Stanisław Liburski, a zastępcę Prezesa Powołano Panią Teresę Syska;
 • 1995r.-powołano Komitet Kredytowy;
 • 2002r.-podpisanie umowy zrzeszeniowej z BPS. S.A.;
 • 2009r.-uruchomienie Bankomatu przy placówce Banku;
 • 2011r.-Jubileusz 100-lecia istnienia Banku.
 • 2013r.-na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu powołano Pana Łukasza Sowulę.

 

Gwarancje

bfg baner

Informacja

bik baner

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.